عاملیتهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت آسان خودرو

عاملیتهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت آسان خودرو

تأکید بر ایجاد کانال های توزیع با بکارگیری استراتژی های نفوذ و گسترش بازار ، از طریق ایجاد و تعیین عاملیت ها و نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش استانی در سراسر میهن عزیزمان همواره از اولویت های مهم این شرکت می باشد .

نوعاستانشهرکدنام شرکتنام مدیر/ مسئولتلفن
دفتر مرکزیتهرانتهران-آسان خودروآقای مهندس افشین گرجی48641010 - 021
دفتر فروشخراسان رضویمشهد1آسان خودروآقای مهندس محمد فلاح كيش37539588 - 051
37500111 - 051
دفتر فروشتبريزتبريز2آسان خودروآقاي مهندس ايرج عليزاده36377700 - 041
دفتر فروشاصفهاناصفهان3آسان خودروآقاي مهندس مسعود توسلي36541764 - 031